Lista documentelor legislative


Constitutia Romaniei
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul administrativ
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004contenciosului administrativ
LEGE nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică
LEGE nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public
ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor
HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (**republicată**) privind alocația pentru susținerea familiei*)
LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**)privind asistența socială a persoanelor vârstnice**)
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(actualizată până la data de 29 noiembrie 2012*)
LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naționale
LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul
LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 (**republicată**)privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*)privind semnătura electronică
LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice
LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*)responsabilității fiscal-bugetare
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern și controlul financiar preventiv
ORDONANTA nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
ORDONANȚĂ nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii*)
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
HOTĂRÂRE nr. 432 din 23 martie 2004 (*actualizată*) privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
HOTĂRÂRE nr. 833 din 25 iulie 2007 (*actualizată*) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective
HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 2 august 2006 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici*)
HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici
HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (*actualizată*) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină(actualizată până la data de 14 aprilie 2009*)
LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**) privind Codul civil
LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicată**) privind Codul de procedură civilă**)
LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii*)
LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015privind Codul fiscal
LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015privind Codul de procedură fiscală
LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicată**) cu privire la actele de stare civilă
LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (**republicată**) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar
LEGE nr. 176 din 1 septembrie 201 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
ORDONANȚĂ nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității**)
ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor
ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar
LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019
LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 (**republicată**) privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 (*actualizată*) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală**)
LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecția animalelor*)
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
HOTĂRÂRE nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilități publice
LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
LEGEA serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)