Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
27 4/25/2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
26 4/25/2024 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I - 2024 Vizualizare
25 4/25/2024 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gurbănești și serviciilor publice locale din subordinea Consilului Local Vizualizare
23 4/25/2024 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2024 Vizualizare
23 4/11/2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
22 4/11/2024 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
21 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă a localității Gurbănești astfel încât să deservească și localitatea Coțofana, comuna Gurbănești, județul Călărași” și a cheltuielilor legate de proiect. Vizualizare
20 3/28/2024 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 38 din 27.09.2023 privind aprobarea închirierii directe a unui teren intravilan, aferent unei construcții - spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietatea privată a comunei Gurbănești. Vizualizare
19 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gurbănești și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Vizualizare
18 3/28/2024 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2024 Vizualizare
17 3/14/2024 Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești și Valea Presnei, UAT GUrbănești, județul Călărași”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
17 3/14/2024 Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general acutalizat pentru obiectivul de investitii "Asfaltare drumuri publice din interiorului localitatilor Gurbanesti si Valea Presnei, UAT Gurbanesti, judetul Calarasi", aprobat pentru finatare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finatate de bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
16 2/26/2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
16 2/26/2024 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
15 2/26/2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economică - Studiu de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general de investiție ”Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management) în comuna Gurbănești, județul Călărași” Vizualizare
15 2/26/2024 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economica - Studiului de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investitia "Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) in Comuna Gurbanesti, Judetul Calarasi" Vizualizare
14 2/26/2024 Hotarare privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2024 Vizualizare
1 2/7/2024 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
12 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren propietatea comunei Gurbănești Vizualizare
11 1/26/2024 Hotărâre privind aprobarea Reglementării lucrului cu focul deschis și a fumatului la nivelul comune Gurbănești Vizualizare