Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
43 10/25/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
42 10/25/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul III - 2023 Vizualizare
41 10/25/2023 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gurbănești nr. 19 din 27.04.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru secretarul general al comunei Gurbănești, jud. Călărași Vizualizare
40 10/25/2023 Hotărâre privind acordarea decontării transportului cadrelor didactice penru luna septembrie 2023 Vizualizare
39 9/27/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
38 9/27/2023 Hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren intavilan, aferent unei construcții - spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
37 9/27/2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
36 8/30/2023 Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gurbănești pe anul 2023 Vizualizare
34 8/30/2023 Hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local al comunei Gurbănești la implementarea Programului pentru școli al României Vizualizare
33 8/30/2023 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile mai și iunie 2023 Vizualizare
32 8/10/2023 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
31 7/19/2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
30 7/19/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II - 2023 Vizualizare
29 7/19/2023 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a comunei Gurbănești Vizualizare
28 6/28/2023 Hotărâre privind constituirea comisiei de analiză pentru îndreptarea erorilor materiale și a omisiunilor cuprinse în procesul verbal de licitație nr. 2973 din 31.08.2012 Vizualizare
27 6/28/2023 Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru perioada următoare Vizualizare
26 6/14/2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru investiția "Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management)" în comuna Gurbănești, jud. Călărași și "Achiziție stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Gurbănești, jud. Călărași" Vizualizare
26 6/14/2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru investiția "Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management)" în comuna Gurbănești, jud. Călărași și "Achiziție stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Gurbănești, jud. Călărași" Vizualizare
25 6/14/2023 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 41 din data de 24.08.2022, prin care se aproba documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești și Valea Presnei, UAT Gurbănești Județul Călărași", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuie Vizualizare
25 6/14/2023 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 41 din data de 24.08.2022, prin care se aproba documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești și Valea Presnei, UAT Gurbănești Județul Călărași", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuie Vizualizare